Zaloguj sięZALOGUJ  POMOC  KONTAKT

 


Regulamin korzystania z usług
serwisu sklepów w systemie mSite.pl z dnia: 01.09.2014 r

 

Prawo Polskie jest głównym fundamentem regulaminu korzystania z serwisu mSite.pl oraz jego pod serwisów. Wszelkie czynności nie opisane w regulaminie, obowiązuje kodeks prawa Polskiego.

1. Operatorem platformy mSite.pl jest VBS projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Szczytnie, przy ul. Chrobrego 4/28, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Olsztyn, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000373774, numer NIP 745-183-45-73, REGON: 280571033, zwany dalej Dostawcą

2. Przedmiotem usługi jest dostarczenie przez Dostawcę, dla Odbiorcy usługi sklepu internetowego na platformie mSite.pl zwanym Systemem. Odbiorca w dalszej części umowy zwany jest również Abonentem.

3. Dostawca zapewnia Odbiorcy dostęp do Systemu na warunkach niniejszego regulaminu po zakupie wybranej usługi. Dostawca zapewnia Odbiorcy bezpłatny dostęp do pozostałych informacji zawartych w wykupionej usłudze (wybranej wersji sklepu) Dostawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwera obsługującego witrynę Systemu dla celów konserwacji, zmian aplikacji oraz innych niezbędnych poprawek w Systemie na czas niezbędny do wykonania tych zmian.

4. Odbiorca oświadcza, że zgadza się na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z funkcjonowaniem Systemu - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).

5. Odbiorca ma prawo:
a) korzystania z Systemu w zakresie wynikającym z opłaty abonamentu,
b) wykorzystywania - bez dodatkowych opłat - danych pozyskanych z Systemu we własnych transakcjach handlowych, polityce marketingowej oraz w innych celach, o ile zgodne to jest z przepisami prawa
c) korzystania bezpłatnie z wszystkich danych statystycznych i analitycznych zawartych w Systemie oraz na stronach www.msite.pl
d) dostępu do panelu zarządzania Systemem (sklepem internetowym), wprowadzania i usuwana ofert do sklepu, konfiguracji własnych kategorii, płatności, metod dostaw, szaty graficznej oraz zmiany innych opcji konfiguracyjnych na które pozwala panel zarządzania, a które zostały określone w szczegółach oferty opcji sklepu na stronie www.msite.pl

6. Odbiorca ma obowiązek: a) zachowania w tajemnicy haseł i kodów dostępu otrzymanych w celu korzystania z Systemu,
b) prowadzenie sklepu internetowego zgodnie z najlepszymi praktykami handlowymi,
c) informowania Dostawcy o wszelkich zmianach teleadresowych, osób odpowiedzialnych za wprowadzanie ofert oraz innych danych z formularza rejestracyjnego,
d) dbania o aktualność oferty sklepu,
e) przestrzegania zasad etyki przy promowaniu sklepu,

7. Płatności i rozliczenie abonamentu.
a) Za dokonanie płatności rozumie się wpływ środków na konto Dostawcy lub poprzez płatność on-line na konto DotPay Dostawcy dokonaną przez stronę www.msite.pl
b) W wyjątkowych przypadkach uznaje się za dokonanie płatności przez Odbiorcę także przesłanie do Dostawcy potwierdzonego polecenia przelewu.
c) Jednocześnie Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. Upoważnienie ma charakter stały, przez cały okres korzystania z usług platformy mSite.pl
d) W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, mSite.pl będzie uprawnione do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, w tym ograniczenia pakietu ruchu, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta. Brak płatności w kolejnym terminie 7 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do systemu Dostawcy zostaną usunięte, bez ponoszenia przez Dostawcę z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

8. Czas trwania usługi i odpowiedzialność.
a) Usługa działa do momentu okresu opłaconego abonamentu.
b) Odbiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w wyniku zaprzestania korzystania z usług mSite.pl.
c) Całkowita odpowiedzialność Dostawcy z wszelkich tytułów wynikających z Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa nie przekroczy wartości rocznej opłaty abonamentowej.
e) Odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona, gdy Odbiorca korzysta z elementów przedmiotu Umowy niezgodnie z ich przeznaczeniem lub sposobem korzystania.
f) Regulamin wchodzi w życie z dniem aktywacji usługi

9. Domeny
a) Abonent usługi ma możliwość podłączenia do udostępnianej usługi sklepu internetowego własnej domeny. Dostawca zobowiązuje się do podłączenia domeny do wskazanej usługi. W wyjątkowych sytuacjach gdzie domena lub sklep zawierałaby treści niezgodne z polkim prawem lub obraźliwe. Dostawca może odmówić podłączenia domeny.
b) Na czas trwania wykupionej usługi sklepu internetowego Dostawca udostępnia dla Abonenta bez dodatkowych opłat domene w adresie wskazana_nazwa.isu.pl

10. Trwałość usługi
Dostawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Abonent uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia umowy. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, Abonent zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Dostawca gwarantuje ciągłość dostarczania usług przez 99 % czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą abonamentową. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi mSite.pl, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej usługi trwający przez okres przekraczający 1 % czasu w danym miesiącu, liczony od chwili uzyskania przez mSite.pl informacji o braku ciągłości, Abonent będzie uprawniony do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego danej usługi o jeden miesiąc za każde 6 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej usługi, następujące po upływie 1 % czasu braku ciągłości w danym miesiącu.

11. Roszczenia i reklamacje
Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą Dostawca na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość roszczenia Abonenta nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia. Ograniczenia te nie dotyczą Konsumenta.W każdym przypadku Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.

12. Zobowiązujesz się do wykorzystywania udostępnionego Ci sklepu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i zasadami netykiety (etykiety użytkowników Internetu)

13. mSite.pl nie ponosi odpowidzialności za treść oferowanych produktów i zdjęcia. Nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu. mSite.pl będzie przeciwdziałać jak najszybciej takim praktykom, a wobec osób naruszających regulamin wyciągać konsekwencje prawne.

14. Zgodnie z art. 66 § 1 kc, kto oświadczył drugiej stronie wolę zawarcia umowy, określając w oświadczeniu jej istotne postanowienia (oferta), i oznaczył termin, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, ten jest tą ofertą związany aż do upływu terminu.

15. Użytkownicy sklepów będą informowani o ewentualnych zmianach w niniejszym regulaminie.

16. Wszelkie transakcje zawarte między sklepem, a klientem obowiązuje Polskie prawo.

17. W przypadku prowadzenia przez sklep praktyk oszukujących klienta, sklep może zostać zablokowany do czasu wyjaśnienia sprawy. Zablokowanie sklepu może nastšpić po otrzymaniu informacji z organów œciagania lub kontrolnych Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przypadku dane właściela sklepu będą udostępnione klientom i odpowiednim organom kontrolnym lub ścigania.

18. Sklep może zostać zablokowany w przypadku:
- nie uregulowania płatności
- pisemnego oświadczenia od właściciela sklepu o chęci zamknięcia
- pisemnego nakazu wydanego przez organy ścigania pkt 6. regulaminu
- celowego naruszenia bezpieczeństwa serwerów mSite.pl

19. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji handlowych na adresy e-mail użytkowników zarejestrowanych w serwisie (właścicieli sklepów).

20. Skorzystanie z opcji testowej sklepu nie zobowiązuje do zakupu usługi.